Rådgivaren med de främsta lösningarna inom hantering av anrikningssand och dammar.

GDPR

TCS hantering av personuppgifter.

TCS är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. De personuppgifter som samlas in hanteras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. Nedan finner du information om vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur de behandlas.

Denna information riktar sig till alla som;

– Besöker TCS hemsida
– Kommunicerar med TCS via exempelvis e-post
– Kommer i kontakt med TCS i arbete eller uppdrag med oss, någon av våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners


Vilka personuppgifter samlar vi in?

Webbplats
När du besöker vår webbplats behandlar vi din IP-adress samt information om din IT-utrustning (om besöket görs via dator, surfplatta eller smartphone). Vi använder även cookies för att samla in statistik kring trafik på webbplatsen. Syftet med behandlingen av uppgifterna är att utvärdera vår webbplats för möjliga förbättringar. Dessa uppgifter behandlas på grundval av s.k. Berättigat intresse, se GDPR Art. 6.1 (f). Personuppgifterna lagras inte längre än nödvändigt och aldrig längre än 12 månader.


Kommunikation via e-post m.m.
När du kommunicerar med oss behandlar vi de uppgifter du lämnar såsom namn, kontaktinformation samt information om ditt ärende. Dessa uppgifter behandlas i samband med att vi besvarar ditt ärende. Dessa uppgifter behandlas på grundval av s.k. Berättigat intresse, se GDPR Art. 6.1 (f). Tiden för lagringen av denna typ av personuppgifter avgörs av syftet med den specifika behandlingen.


Kunduppdrag
I våra kundprojekt och samarbeten behandlar vi personuppgifter för att uppfylla skyldigheter i avtal, uppdrag eller annat samarbete. De uppgifter som behandlas är namn, kontaktinformation, yrkestitel m.m. och lagras så länge det finns berättigat intresse eller avtalskrav.

 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan TCS och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifter kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från TCS om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Om du vill ha ytterligare information om hur TCS hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta gdpr@tailings.se.